nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van www.stofrenke.be. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de website van www.stofrenke.be. Op eenvoudig verzoek kan u een schriftelijk exemplaar bezorgd worden. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Www.stofrenke.be behoudt zich het recht om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Levering 
Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt (gelieve er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat de voorraad niet steeds up-to-date is tijdens de openingsuren van de fysieke winkel). De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Www.stofrenke.be heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding. Aan de leveringsplicht van www.stofrenke.be zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door www.stofrenke.be geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder  tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. Wanneer een pakket verzekerd verstuurd moet worden, dient dit door de koper expliciet te worden aangegeven tijdens het afrekenen van de bestelling.

Prijzen 
De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle prijzen op de website zijn in EURO en inclusief 21% BTW.

Zichttermijn / herroepingsrecht 
Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De afnemer moet op voorhand www.stofrenke.be inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd. Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer. Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 werkdagen de geleverde zaken niet aan www.stofrenke.be heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder enige gebruikssporen (vlekken, beschadigingen, verknippingen, enz). Alle afgeknipte stoffen en fournituren kunnen enkel worden teruggestuurd met een minimumlengte van 50 cm of een veelvoud hiervan. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, draagt www.stofrenke.be er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. 

Gegevensbeheer 
Indien u een bestelling plaatst bij www.stofrenke.be, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van www.stofrenke.be. Hiervoor wordt verwezen naar ons privacybeleid.

Garantie
www.stofrenke.be garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouw­baarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Www.stofrenke.be is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. Indien klachten van de afnemer door Www.stofrenke.be gegrond worden bevonden, zal www.stofrenke.be naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van www.stofrenke.be zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van www.stofrenke.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, of schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. Voor aankoopbonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals op de bon vermeld. Verschillende aanbiedingen, actie's en kadobons kunnen niet samen gebruikt worden. Per bestellingen kan slechts gebruik worden gemaakt van 1 kortingsactie.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen www.stofrenke.be en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door www.stofrenke.be op haalbaarheid is beoordeeld. Www.stofrenke.be behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden. 

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz... op de internetsite van www.stofrenke.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

Overmacht
www.stofrenke.be is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die www.stofrenke.be belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers en bezorgers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht. Www.stofrenke.be behoudt zich in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Www.stofrenke.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien www.stofrenke.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van alle door www.stofrenke.be aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij www.stofrenke.be zolang de afnemer de vorderingen van www.stofrenke.be uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of zolang de afnemer de vorderingen van www.stofrenke.be wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, etc. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan www.stofrenke.be.

Betaling 
De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 5 werkdagen niet ontvangen werd, worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken. Bestelde goederen worden 2 werkdagen gereserveerd zonder betaling.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Contactgegevens
www.stofrenke.be
Hoogveld 1
1501 Buizingen
België
 
BTW BE 0597.601.261
IBAN: BE80 7310 4012 9477
BIC: KREDBEBB

http://www.stofrenke.be
info@stofrenke.be